MGT Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap og komplett tjenesteleverandør som tilbyr et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester og økonomisk råd.

DITT ROT VÅRT FUNN

DITT ROT VÅRT FUNN

Ligningspapirer og årsregnskap.
Årsregnskap gir oversikt og formidler nyttig informasjon om årets økonomiske hendelser og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. Ligningspapirer er en fellesbetegnelse på selvangivelse med vedlegg som årlig skal sendes inn til Skatteetaten innen 31.mai. Disse papirene danner grunnlaget for skatteleggingen av selskapet.

Årsregnskap.
Det er to hovedfunksjoner årsregnskapet har, Redegjøre for bedriftens økonomiske status. Vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I følge regnskapsloven skal alle virksomheter som er regnskapspliktige, utarbeide minst et årsregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Innsendingen skal nå gjøres elektronisk via Altinn hvor alle dokumenter sendes inn samlet, tydelig lesbare.

Regnskapspliktige.
Årlig skal alle regnskapspliktige selskaper levere ligningspapirer og årsregnskap. Organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten avgjør om ditt selskap er regnskapspliktig. Når det kommer til størrelsen på virksomheten, inntrer plikten etter to år over grensen. Skal plikten opphøre, må virksomheten ha vært under grensen i to sammenhengende år. Er virksomheten underlagt av Finanstilsynet, er også selskapet full regnskapspliktig. Er du usikker på om din virksomhet er dette reglementet, kan du lese mer om dette på Altinn.

Stadige endringer.
Det er stadig endringer av regelverk i forhold til skatt og regnskap, noe som kan gjøre det vanskelig og tidskrevende å fylle ut ligningspapirer og årsregnskap. Oppstår det feil i årsoppgjøret, kan dette føre til store tilleggsinnbetalinger i skatt for virksomheten.
Vi har lang erfaring, kombinert med kontinuerlig faglige oppdateringer, gode rutiner, samt moderne dataløsninger. MGT Regnskap har også et daglig fokus på å gjøre en god jobb både for de små og mellomstore kundene våre.
Ønsker din virksomhet hjelp til å sørge for at ligningspapirer eller årsregnskap er korrekte og utfylt i forhold til regelverk, hjelper gjerne en av våre løsningsorienterte ansatte din virksomhet! Kontakt oss i dag for mer informasjon.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more